Kdo jsme a co chceme

Asociace-Alerta-logo-624x624Asociace Alerta se rozhodla přepracovat své základní prohlášení, ve kterém je vyjádřeno kým jsme, co chceme a jak toho chceme dosáhnout. Výstupem z naší interní diskuze je text, který nyní zveřejňujeme. Uvědomujeme si, že text je jen velmi stručným prohlášením a určitě by stálo za to některé části více rozvést. Obsáhlejší a detailnější vypracování bodů, které text nastiňuje, určitě plánujeme. Chceme však, aby šlo o produkt širšího dialogu uvnitř asociace, proto si na výsledek budeme muset ještě nějakou dobu počkat.

* * *

Asociace Alerta: Kdo jsme a co chceme

Asociace Alerta je organizace sdružující pracující, nezaměstnané a studenty. Je tvořena lokálními skupinami, které jsou organizačně propojeny v rámci nadregionální federace. V asociaci se sdružujeme proto, abychom hájili naše zájmy prostřednictvím kolektivní přímé akce a vzájemné pomoci. Naše činnost se projevuje na různých místech. Jsou to ulice, školy, pracoviště, sousedství a jiná místa, kde dochází k organizovanému útlaku a je možné se mu zde také organizovaně bránit.

Asociace Alerta se své aktivity snaží rozvíjet s ohledem na sociální souvislosti minulé i současné doby. Dějinný pohyb je podle nás již po staletí určován neustálým konfliktem společenských tříd s protikladnými zájmy – tzv. třídním bojem. Tento konflikt není vyhlášením války ze strany té či oné společenské skupiny. Jde o kontinuální sociální střet, který je produktem kapitalistických sociálních vztahů a hierarchií. To, jaké na nás třídní konflikt bude mít dopady, se odvíjí od poměru sil mezi jednotlivými třídami a jejich schopností organizovat se na obranu vlastních zájmů.

Naším úkolem v třídním boji není udržovat trvalou převahu jedné třídy na druhou, ale skrze kolektivní konfrontaci odstranit celý třídní systém a s tím i sociální nerovnosti, které (re)produkuje. Alternativu spatřujeme v beztřídní společnosti organizované bez existence státu, kapitalismu, peněz a centralizované moci. Tato společnost by měla být strukturována rovnostářsky a takovým způsobem, aby bylo možné uspokojovat individuální i sociální potřeby bez vykořisťování a útlaku.

Pro uskutečnění žádoucí transformace společenských vztahů, je podle nás nezbytné, klást důraz především na obsahové, formální a strategické oblasti. Lze je při tom pojmenovat různými jmény, hovořit o nich různým jazykem a směřovat k nim pod vlajkami různých barev. Ideologická nálepka, prapor ani slovník však sami o sobě nikdy nejsou zárukou pozitivní praxe, proto pro nás nepředstavují klíčové faktory, na kterých bychom výrazně lpěli.

Kolektivní teorie

Skupinovou teorii asociace rozvíjíme pomocí analýz současné sociální reality a zkoumáním silných stránek i slabostí probíhajících bojů. Naše teoretické závěry jsou zpravidla výsledkem kolektivního dialogu. Ten probíhá jak uvnitř našich skupin, tak na úrovni komunikace s ostatními skupinami, které usilují o revoluční překonání kapitalismu. Domníváme se, že třídní boj a třídní vědomí se lépe vyvíjí, probíhají-li ideové diskuze mezi zastánci různých výkladů sociální reality. Díky výměně názorů dochází ke kontinuální reflexi vlastních teoretických pozic a tím také ke zkvalitňování kolektivní praxe.

Dialog, který pomáhá konstruovat kolektivní teorii Asociace Alerta, je kontinuální živoucí proces a z něj vyplývající závěry nelze považovat za fixní a neměnné. Tam, kde se určité části teorie časem projevují jako problematické, nebráníme se jejich přehodnocení. Při hledání teoretické soudržnosti, se snažíme vyvarovat dogmatismu ale i oportunismu.

Domníváme se, že aby teorie byla konzistentní a stala základem kvalitní praxe, musíme se v rámci asociace organizovat způsobem, který napomáhá reflexi a diskusím ve vlastních řadách. Za podstatné považujeme také rozšiřování těchto diskusí mimo naše skupiny, tedy do celé dělnické třídy.

Praktické zaměření

Asociace Alerta považuje za klíčové pole třídního boje pracoviště, ale zároveň zdůrazňuje důležitost bojů, které se odehrávají mimo pracovní prostředí a vztahy. V praxi se tedy zaměřujeme na negaci států a kapitalismu uvnitř i vně pracovišť.

Agitací i aktivním zapojením podporujeme všechny tendence v sociálních bojích, které napomáhají k rozvoji třídního vědomí – revoluční teorie a praxe. Zároveň se snažíme pojmenovávat a reflektovat limity minulých i současných bojů. Analýzy a zkušenosti se snažíme využívat pro rozvoj soudržné komunity, která si klade za cíl překonání společenských hierarchií a kapitalistických vztahů. Znamená to mimo jiné i poskytování technického a organizačního zázemí, prostorů pro vzdělání i přístupu k historickým pramenům revolučních hnutí.

Vedle zmíněných oblastí se Asociace Alerta orientuje také specifickou oblast, kterou je překonávání atomizace společnosti. Tedy stavu, kdy jsou lidé vlivem společenských poměrů izolováni, vykořeněni, zbaveni tradičních vazeb a společnost se stává „rozdrobenou“. Překonání atomizace společnosti považujeme za kvalitativní krok ke třídnímu vědomí a za významný posun v antikapitalistické praxi.

Prostředky a cíle

Asociace Alerta podporuje všechny tendence a prostředky směřující k třídní autonomii, jako nutné podmínce pro přechod od kapitalismu k beztřídní a bezstátní pospolitosti. Žádoucí transformace společenských vztahů podle nás může proběhnout jen pokud se pracující, nezaměstnaní a studenti budou organizovat jako autonomní, uvědomělá třída a z této pozice budou prosazovat své zájmy. Pro naší praxi to znamená, že podporujeme především takové boje, v nichž se dělnická třída na pracovištích rozchází s odbory, v místech bydliště i ve školách s politickými stranami, státotvornými institucemi, vůdci a mocenskými zprostředkovateli.

Specifické boje a podmínky produkují specifické organizační formy jako jsou afinitní skupiny, solidární sítě, federace, dělnické rady, všeobecná shromáždění, komuny aj. Všechny tyto organizační formy jsou pro nás hodné podpory za předpokladu, že si zachovávají nehierarchickou strukturu, antikapitalistickou povahu a revoluční agendu.

Asociace Alerta odmítá jakékoliv formy parlamentarismu a organizační formy, které chtějí překonat kapitalismus nerevolučními prostředky. K překonání kapitalistických vztahů je podle nás nezbytná třídní sebeorganizace a proces sociální revoluce. Ty pro nás představují kvalitativní skok v třídním boji, díky kterému se hroutí kapitalistické vztahy a vzniká prostor pro rozvoj beztřídní pospolitosti.

Asociace Alerta odmítá vizi přechodného období mezi kapitalismem a beztřídní společností. Tu je podle nás nutné formovat okamžitě během revolučních událostí a to skrze podřízení všech výrobních i organizačních sil lidským potřebám. V praxi by to znamenalo okamžité odstranění námezdní práce a produkce pro zisk, zrušení trhu, peněz a také praktické uplatnění principu: Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb.

Na cestě k beztřídní společnosti považujeme za nezbytné odstranit stát a nahradit ho orgány revoluční sebeorganizace. Jedině tyto orgány podle nás mohou zajistit podmínky, díky kterým dělnická třída zruší sama sebe jako třídu i celou třídní společnost.

This entry was posted in ANTIKAPITALISMUS, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY and tagged . Bookmark the permalink.