STANOVYORGANIZAČNÍ STANOVY ASOCIACE ALERTA PLATNÉ OD 3. ČERVNA 2010

I.

Asociace Alerta je nestranické, nenáboženské, rovnostářské sdružení, ve kterém se sdružují jedinci za účelem sociálního rozvoje založeného na samosprávě bez vazeb na politiku zastupitelské demokracie. Snahy Asociace Alerta směřují k překonání stávajícího politicko-ekonomického systému a k vytvoření podmínek pro rozvoj svobodné společnosti bez hierarchie, útlaku a vykořisťování.

– Činnost Asociace Alerta může být vykonávána různými formami, vždy však bez spolupráce se státními složkami, autoritářskými sdruženími či jedinci, jejichž chování se vyznačuje diskriminačním nebo jinak utlačujícím charakterem.

Asociace Alerta preferuje organizační autonomii a veškerou činnost financuje z dobrovolných příspěvků členské základny či sympatizantek a sympatizatů.

Asociace Alerta odmítá využívat státní podpory, dotace fondů Evropské unie (EU) či prostředky poskytované institucemi a jednotlivci podílejícími se na vykořisťování živých bytostí nebo devastaci životního prostředí.

II.

– Členkou/členem Asociace Alerta se může stát člověk s jakoukoliv sexuální orientací, kulturní, etnickou či národnostní identitou, který souhlasí s náplní činnosti sdružení, není stoupenkyní/-cem autoritářských ideologií (fašismus, neonacismus, bolševismus ap.) a není zaměstnán/-na v represivních složkách státu.

– O případném vzniku členství lze rozhodnout konsensuální dohodou (výjimečně na základě návrhu podpořeného minimálně 80% členské základny) na plenární schůzi asociace. Pro přijímání nových členek/členů je potřebná minimálně dvoutřetinová účast členské základny na schůzi.

III.

– Členství v Asociaci Alerta zaniká dobrovolným vystoupením členky/člena ze sdružení či jejím/jeho úmrtím.

– Je-li jednání členky/člena v rozporu s programovou náplní a principy Asociace Alerta, pak může ukončení její/jeho členství navrhnout kdokoliv z členské základny. O ukončení/neukončení členství se v takovém případě rozhodne na plenární schůzi pokud možno konsenzem (100% shodou). Není-li možné konsenzu dosáhnout, pak je platné rozhodnutí, které má podporu minimálně 80% členek/členů.

IV.

Asociace Alerta striktně odmítá hierarchické organizační uspořádání a principy vůdcovství. Rozhodovacím orgánem Asociace Alerta jsou plenární schůze, které jsou svolávány dle aktuální potřeby a možností. O veškerých zásadních krocích se na plenární schůzi rozhoduje konsenzem (za minimální účasti 2/3 členek/členů). Není-li možné dojít ke konsenzu, pak je potřeba pro stanovení a vykonání rozhodnutí podpora minimálně 80% členské základny.

V.

– Jakákoli funkce v rámci Asociace Alerta je volitelná a kdykoliv odvolatelná členskou základnou. Její nositelka/nositel je povinen/povinna ji vykonávat podle členskou základnou stanoveného mandátu. Každému, kdo tuto základnu tvoří, musí být kdykoliv na požádání umožněn přístup k informacím souvisejícím s výkonem funkce, aby mohl podávat prípadné připomínky či navrhovat odejmutí funkce.

– Případnému dlouhodobému zneužívání či „byrokratizaci“ volených funkcí se v rámci Asociace Alerta snaží kolektiv předcházet „rotačním principem“, tzn. tím, že funkci po půlročním vykonávání přidělí jiné osobě.

– Je-li některá osoba zbavena funkce z důvodu zneužití, zaniká tím její možnost stejnou funkci vykonávat v jakémkoliv následujícím období.