Nová publikace: Proletářské povstání na Ukrajině (1918 – 1921)

Proletářské povstńí na UkrajiněKoncem března 2015 Asociace Alerta (AsAl) vydala novou publikaci věnovanou proletářskému povstání na Ukrajině v období let 1918 – 1921. Věnovat se těmto téměř sto let starým událostem pro nás není romantické tesknění po dobách minulých. Je to spíše snaha zkoumat minulost abychom lépe mohli pochopit a uchopit současnost.

Přestože od povstání uběhlo mnoho let a změnilo se spoustu věcí, nezměnili se mnohé praktické závěry, které vyplynuly ze zkušenností tehdejších třídních bojů. Připomínat a analyzovat tyto zkušenosti s jejich silnými i slabými stránkami nám umožňuje vyvarovat se opakování chyb a nastavit pozitivní směr naší praxe. Právě proto publikaci vydáváme.

* * *

Trvalo téměř dva roky než se Asociace Alerta dostala k vydání druhého svazku v edici Historie. Z ohromného množství textů, které byly vytipovány pro vydání, byl nakonec vybrán právě text o proletářském povstání na Ukrajině.

Tento materiál považujeme za zajímavý nejen protože se zabývá zmapováním důležitého období intenzivních třídních bojů. Poutavý je na něm především způsob, jakým toto mapování provádí. Bez glorifikace či démonizace jednotlivých osob, organizací či „ideologických škatulek“, bez krátkozraké idealizace a s nutnou dávkou kritiky. Text považujeme za upřímnou snahu analyzovat události nejen se všemi jejími přednostmi, ale také slabinami. V této analýze si pak velmi vážíme důrazu kladenému na zboření mýtu, že revoluční praxe je otázkou volby správné „ideologické rodiny“, že se stačí postavit pod správný prapor aby byla vyznačena linie mezi komunismem a kapitalismem. Internationalist communist group (ICG), která text sepsala v něm dost srozumitelným způsobem vysvětluje, jak se revoluční i kontrarevoluční tendence v průběhu třídních bojů projevují pod všemi možnými vlajkami, bez ohledu na to, zda ti co je třímají v rukou sami sebe popisují jako anarchisty, marxisty, socialisty či jinak. V textu ICG zdůrazňují: „Je naprosto zásadní znovu jasně konstatovat, že skutečná hranice oddělující komunistický projekt od projektu kapitalistického nevede mezi „anarchismem“ a „marxismem“, ale mezi proletářským bojem a rozvojem kapitálu, mezi revolucí a kontrarevolucí.“

Text ICG má i své slabé stránky. Ty se však týkají spíše formy a jazykových prostředků, než obsahové stránky. Na několika místech je například kritika formulována zbytečně jedovatým a vulgárním výrazivem, což snižuje tendenci takové kritiky padnout na úrodnou půdu. Domníváme se, že aby byla kritika uchopena jako podmět pro reflexi a přehodnocení praxe pozitivním směrem, měla by mít určitou úroveň, která do popředí vypíchne spíše věcné argumenty, než emocionální výstřely. Další slabou stránkou mohou být některé užívané pojmy. Konkrétně třeba: diktatura proletariátu, revoluční předvoj, centralizace boje aj. Při pozorném čtení jistě každý brzy pochopí, že ICG užíváním těchto pojmů vyjadřuje obsah, který nemá nic společného s tím, který jim přikládají různé leninistické, trockistické či stalinistické frakce sociálně demokratické ideologie. S obsahovou stránkou, kterou ICG vyjadřuje víceméně souhlasíme. Sami se však užívání zmíněných pojmů spíše vyhýbáme. Stejný obsah podle nás lze lépe vyjádřit jinými slovy, která obsahovou stránku udělají srozumitelnější oproti pojmům užívaným ICG, které do věci píše vnášejí zmatek a zasévají zbytečná nedorozumění.

Bereme-li v úvahu silné i slabé stránky textu, ty silné jednoznačně převažují a přesvědčují nás o tom, že má smysl tento materiál publikovat.

Asociace Alerta (AsAl) – březen 2015

Proletářské povstání na Ukrajině 1918 - 1921_titulkapublikace ke stažení >Proletářské povstání na Ukrajině_1918-1921_ICG_AsAl_březen_2015 <

This entry was posted in ANTIKAPITALISMUS, General, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY and tagged , . Bookmark the permalink.