Rozhovor s uměleckou guerillou

Ulice nemusí sloužit jen jako prostor pro upevňování mocenských struktur a umění může být zároveň i svobodomyslnou politikou v praxi. Právě o tom a o mnoha dalších záležitostech je následující rozhovor s uměleckou skupinou USVITU.  

> 1) Vaše skupina se věnuje zajímavému využívání veřejného prostoru k vyjadřování myšlenek, odkrývání tabu atd…Můžeš vaší skupinu představit a popsat čemu se věnujete a co tím sledujete ???

Skoro rok se naše skupina věnuje politickému street-artu. Dosud se naše aktivity omezovaly jen na Plzeň. Do budoucna počítáme s aktivitami mimo město. Street art jsme zvolili pro svoji atraktivitu. Líbí se nám svojí hravostí. Avšak u samotného street artu jsme cosi postrádali. Bylo to konkrétní sdělení. Začali jsme tedy kombinovat street art s kritikou současného společenského zřízení. Tvoříme plakáty rozličných rozměrů, šablony, obsazujeme hromadnou dopravu. Tím rozsah našich aktivit jistě nekončí. Avšak vše je zatím jen v hlavě. Naším cílem je systematicky narušovat moc kapitálu a státu nad veřejným prostorem. Chceme kritizovat zvrácenost kapitalismu, kontrolu státu a poslušnou odevzdanost, jež dnes tolik ve veřejném prostoru převládá. Chceme konfrontovat apatickou mysl obtěžkanou ideologickou lží. Proto odkrýváme tabu. Věříme že uvědomělá činnost je dítětem porozumění. Tam kde realitu zastírá lež, lze jen těžko očekávat uvědomělé jednání.

> 2) Uvádíš, že Vaším cílem je systematicky narušovat moc kapitálu a státu nad veřejným prostorem. Kde všude a jakým způsobem se podle tebe tato moc ve veřejném prostoru projevuje?? A komu tato moc slouží ??

Dnes jsem například strávil nějaký čas na pražském hlavním nádraží. Povšiml jsem si, jak probíhající rekonstrukce nádražní haly postupně přetváří toto místo v prostor totalitní správy. Pro malé množství laviček jsou bezdomovci nuceni trávit více času venku před halou. Obyčejný člověk je kvůli odpočinku nucen zalézt do blízkého fast foodu. Čekání na vlak má zkrátit drobné povyražení v obchodech. Prostor haly sledují všude přítomné kamery. Pravidelně zde prochází policie, vyhání nežádoucí osoby, šikanuje je svojí dotěrností. Na místo schodů zde převládají eskalátory. “Šikovná věc, odpočinu si” řekne si prostý člověk. Eskalátor je však výborný prostor pro ideologickou reklamní masáž. Eskalátory jedou pomalu, a tak si tento prostý člověk prohlédne kdejakou reklamu a blízké obchody.

Samozřejmě nad tím vším vládne reklama. Najdeme ji na zemi, ve vzduchu, v televizi, lidé ji nosí na oblečení, a sami tak reklamu zpřítomňují. Reklamní psychologové dnes dokážou spustit takovou ideologickou masáž, že si i rioty v Řecku brzy budete spojovat se značkou Nike. Nádraží je modelový příklad toho, co se dnes odehrává na ulicích, ve veřejné dopravě, v obchodních domech atd. Vše má být účelově zřízeno do uzavřeného systému kontroly, represe, reklamní manipulace a spotřeby. Jde o to stále tvořit bohatství, akumulovat kapitál a ochraňovat soukromé vlastnictví. Tak účinný systém vlády nad veřejným prostorem zajisté slouží nastolení totální poslušnosti, vlády otrockého konformismu, uniformity myšlení a jednání. Veřejný prostor se má do budoucna stát spíše mechanismem, kde lidé budou pouhými věcmi, s nimiž lze manipulovat podle zájmu mocných.

> 3) Hovoříš o tom, že veřejný prostor je účelově přetvářen do uzavřeného systému kontroly, represe, reklamní manipulace a spotřeby. Jak se tomu může člověk bránit? A jak konkrétně se tomu brání vaše skupina?? Jakým aktivitám se věnujete??

Představ si, že tvé soukromí je pravidelně narušováno voayerem. Kouká ti do oken, na ulici tě stále sleduje, nahlíží do tvé korespondence. Jistě by jsi mu v této činnosti brzy zabránil. Je to zcela logické jednání. Avšak problém by nastal tehdy, kdyby jsi se podobnému sledování pokusil zabránit státu.

Slyšeli jsme o člověku, který napadá kamerový systém prakem. Chodí v noci po městě a sestřeluje kamery. Znovu se jedná o logické jednání, pokud daný člověk nesouhlasí se sledováním jeho osoby. Toto bychom doporučili asi každému, avšak je zde nutné počítat s možným trestem, který možná následně přijde. A právě potřeba nebát se možného trestu je zde na místě. Pokud se začneme bránit přetvoření veřejného prostoru v uzavřený systém kontroly, represe, reklamní manipulace a spotřeby, pak bychom tak měli činit s vědomím, že k tomuto jednání máme právo. Vždyť veřejný prostor, je již ze své podstaty místem na něž nelze vztáhnout soukromý zájem moci. Náleží všem lidem a na základě jejich dohody by měl být spravován. Je-li tedy bez našeho vědomí nad veřejným prostorem umístěn monitoring, je zcela legitimní se proti tomu bránit.

Podobně je to například s reklamou či kdejakým obchodním domem, který byl postaven na úkor městského parku. Jak se tomu může člověk bránit? Přesný návod nemáme. Naši činnost se snažíme profilovat jako něco, co bude jedním hlasem z mnoha. Nechceme říkat: takto to dělejte a jinak ne. Veřejný prostor by měl být otevřený a tolerantní k individualitě a kreativitě, takže pokud zde někdo bude sestřelovat kamery, napadat reklamu a někdo jiný chodit zamaskovaný, stále to bude dobře. My jsme si zvolili roli hlásné trouby. Vykřikujeme a vyrušujeme. Do budoucna připravujeme rámec aktivit, který jsme nazvali PROSTOR BEZ KONTROL. Bude se jednat o záměrné narušování kontroly veřejného prostoru. To ale až později.

A jak konkrétně se brání naše skupina?? Poměrně účinné je zahalování (kapuca, čepice, šála). Při akcích se pokaždé oblékneme do nových hadrů, snažíme se volit takové trasy, které jsou co nejméně pod kontrolou…. A jakým aktivitám se věnujeme?? Především vylepování plakátů. Plakáty nesou buď obrazné nebo textové sdělení. Často je také kombinujeme. Plakáty vylepujeme ve všech možných velikostech. Nejraději však máme velké formáty. Ty jsou vysoko, jsoudobře vidět a déle vydrží. Dále se věnujeme stříkání šablon. Záměrně si vybíráme místa, jež jsou dobře střežena. Ty jsou nejfrekventovanější a především tím chceme dodat lidem odvahy k protestu. Narušení moci nad veřejným prostorem, kde nepřítel má navrch může být inspirací dodávající odvahy.

> 4) Všiml sem si toho, že grafika vašich plakátů a šablon často zobrazuje antikapitalistické symboly či sdělení. Považujete se tedy za skupinu bojující proti kapitalismu??

Ano. Rozhodně bojujeme proti kapitalismu, avšak nutno podotknout, že nejen proti kapitalismu. Vnímáme kapitalismus jako překážku snah uskutečnit budoucí společnost. Nejde nám o to reformovat či jakkoliv ozelenit kapitalismus. Víme totiž, že tyto snahy se vždy setkají s neúspěchem. Zákonitost fungování kapitalismu je v přímém rozporu se snahou o vybudování společnosti pro člověka důstojnější a k přírodě šetrnější. Proto boříme tabu, které zapovídá každému jen pochybovat o kapitalismu. Zpochybňujeme buržoazní mýtus, který tvrdí, že kapitalismus nasytí celý svět a přispěje k blahu společnosti. Nevěříme tomu a odmítáme taková tvrzení.

Nebojujeme však jen proti kapitalismu. Naše skupina funguje na principu volné spolupráce jedinců. Neprosazujeme jednotnou skupinovou linii uniformity myšlení a vyjadřování. Přejeme si, aby každý z nás tvořil plakáty na téma, které je mu blízké a kterému rozumí. Do budoucna chceme naše témata rozšířit.

> 5) Je celkem zajímavé, že pod vašimi výtvory, na které je možné narazit v ulicích  nebývá podpis či jméno skupiny. Jediným viditelným vodítkem k vaší skupině je tedy jen e-mailový kontakt na některých plakátech. Znamená to, že vaše skupina nemá název???

V podstatě ano. Je to dáno tím, že jsme si stanovili za cíl, klást důraz na obsah sdělení. Nikoliv na formální vzezření. Chceme tím narušit obecný stereotypní koncept myšlení. Myšlení, které se jen letmo dotkne povrchu skutečnosti, a vzápětí vše kategorizuje, bez poznání obsahu. Chceme tím jedince vrhnout do samého centra sdělení. Nedat mu možnost jednoduše sdělení kategorizovat. Vytrhnout z apatie. Konfrontovat. Kdybychom již od počátku vystupovali pod jistým jménem, s určitou symbolikou a specifickým formálním vzezřením, naslouchali by jen ti lidé, kteří k našim myšlenkám mají již blízko. Avšak chceme oslovit také jiné lidi. Lidi, kteří dosud nepochybovali, nevšimli se toho nač mi poukazujeme.

Nějaké jméno se ale již počíná formovat. Přemýšlíme nad jménem USVITU, které ostatně máme v mailu usvitu@safe-mail.net. Úsvit je poměrně hezká symbolika. Souvisí s citátem: “před úsvitem je noc nejtemnější”

> 6) “Před úsvitem je noc nejtemnější”?? Co konkrétně podle tebe tenhle citát symbolizuje nebo vyjadřuje??? A kdo tuto větu vyslovil před tím, než si jí ty citoval???

Nevím přesně, kdo tuto větu vyslovil. Ani si již nevzpomínám, odkud ji mám. Nicméně mě utkvěla v paměti a já si ji pamatuji. Co vyjadřuje? Pro mne citát hovoří o společnosti, v níž žijeme, o její budoucnosti a časech po ní následujících. Marx řekl, že základy budoucí společnosti jsou položeny ve společnosti, jež ji předchází. Pro mne je úsvit na horizontu budoucí společnost. Avšak nemyslím si, že přechod k této společnosti bude poklidný a bez temnoty. Ještě než zanikne tato společnost, dočkáme se nástupu dalších nových zel. Lecos tomu dnes nasvědčuje.

> 7) Co si měl na mysli těmi zly, které podle tebe v budoucnu nastoupí před zánikem současné podoby společnosti??? Mohl by si to konkretizovat???

Velkým varováním pro mne je zesílení protiromských nálad. Nevraživosti vůči přistěhovalcům a sociálně vyloučeným. V kombinaci s nezaměstnaností a deprivací většiny české společnosti je toto situace přímo explozivní. Nárůst rasismu a xenofobie jen podtrhuje nesolidaritu uvnitř dělnické třídy.

Dále je zde zpřísnění kontroly veřejného sektoru ze strany státu. Monitoringem našeho pohybu na ulici jeho snahy neskončí. Nasnadě jsou čipy, odposlechy, evidence našich aktivit a podrobné psychologické profily nevyhovujících osob. Dále bude narůstat propast mezi privilegovanými a chudou většinou. Současný vývoj kapitalistické ekonomiky nasvědčuje tomu, že dojde k podmanění všech oblastí života prostého člověka. Ty budou zprostředkovány a řízeny tržními mechanismy. Dochází k nástupu tuhého kapitalisticko-fašistického režimu, kde demokratičnost společenských vztahů bude jenom zdáním. Dochází k nástupu REÁLNÉHO KAPITALISMU, kde vedle sebe budou koexistovat tábory pro sociálně vyloučené a obchodní domy zajišťující zábavu těm, kteří dosud nepadli na úplné sociální dno.

> 8) Cituješ Karla Marxe. Jak je ale známo, tak jej rádi citují i diktátoři vycházející z tradic politiky bolševiků nejrůznějších „odrůd“ ( leninisté, trockisté, maoisté, stalinisté atd.) Sympatizuješ s těmito obdivovateli Marxe a s jejich pohledy na svět ??

Odrůd nebo oblud? Samozřejmě nijak nesympatizujeme s těmito diktátory a nijak se k nim nehlásíme. Myslím si, že tito tzv. pokračovatelé Marxe – Lenin, Stalin, Mao – Marxovi v mnoha bodech neporozuměli, a tím navždy pošpinili jeho památku…Jejich pohledy na svět tedy nesdílíme…Nevím však jak u Trockého. Zde se přiznám mám nedostatek informací, takže bych se nerad vyjadřoval k jeho osobě…

> 9) Chápu to tedy správně, že na jedné straně oceňuješ některé části Marxovo filosofie či spisů zabývajících se kritickou analýzou vztahů v kapitalistické společnosti, na druhé straně ale nesouhlasíš s metodami a tezemi, které prosazovali někteří z těch, co tvrdí, že se Marxovými díly také inspirovali (např. právě zmíněný Lenin, Trocký, Stalin, atd.)??? V čem podle tebe tihle lidé udělali chybu???

Ano. Marxova filosofie je jedna z nejpronikavějším filosofií s kterými jsem se kdy setkal. Samozřejmě jeho analýza kapitalismu je pro mne rovněž důležitá.

Co však udělali špatně bolševici? Bolševici byli přesvědčeni, že vlastní teoretický model ideální společnosti. Z toho konceptu dále vycházeli i za cenu kdy model selhával a zdál se být dále neuskutečňovatelný. Pokud se zapomene na to, že teorie je jen mapa skutečného světa, a dále se jedná jen podle této mapy a veškerý okolní svět ji musí být podřízen, když musí být skutečnost brutálně naroubovaná na teoretický koncept a je zapomenuto na vlastní dynamiku života a růstu lidské společnosti, pak dochází k vyhlazování, zřizování Gulagů a institucí, které zjednají svět do patřičných mezí v souladu s onou představou o ideální společnosti.

Není sice chybné vycházet z teoretické konstrukce, mapující současnost, pokud se teorie znovu a znovu potvrzuje v praxi, např. Marxova analýza kapitalismu. Avšak domnívat se, že vlastním NEZPOCHYBNITELNOU pravdu o budoucím stavu věcí je velice nebezpečné. Navíc bolševici nebyli v ničem revoluční. Revoluce a vláda nejsou slučitelné. Revoluce přijde až s pádem vlády. Dosud byly tzv. revoluce jen střídání vlád. Avšak skutečná revoluční změna člověka přijde se zánikem vlády. Aspoň se domnívám…

> 10) Ano, souhlasím s tebou, že Marxovo analýzy a filosofické teze jsou v mnohém zajímavé. Nicméně jsem přesvědčen, že některé si také zaslouží kritiku. Třeba ty Marxovo teze, které nejsou slučitelné s tebou rozvíjenými teoriemi o zdola organizované společnosti s bezvládními a bezstátními strukturami. Byl to přeci právě Marx, kdo se již v době první internacionály stal terčem kritiky ze strany Bakunina dalších antiautoritářů, kteří v Marxovo filosofii rozpoznaly jisté autoritářské rysy. V roce 1872 na haagském kongresu pak tento názorový střet v první internacionále vyvrcholil rozdělením na dvě skupiny. Jedna (stejně jako nyní ty!?) zastávala principy samosprávy, decentralizace antiautoritářství a federalismu, ale druhá přiživovala vlastní autoritářské tendence, které se postupně rozvinuly ve stranickou politiku. Myslím, že při inspirování se Marxem je vždy potřeba tyhle události zohledňovat a podrobovat Marxe nejen obdivu, ale také kritice….

Ale opusťme teď už Marxe a zkusme se vrátit k činnosti vaší skupiny. To co děláte (plakáty, šablony atd…) má jasné umělecké rysy. Mou otázkou teď ale je: Myslíš, že současní lidé, kteří jsou pod silným vlivem komerčního umění a popkultury dokážou vaší činnost ocenit a rozpoznat v ní prvky umění? Jinými slovy, může být vaše alternativní forma vyjádření myšlenek pro lidi srozumitelná?

Ano. Myslím si, že forma vyjádření našich myšlenek je pro lidi srozumitelná. Avšak ne vždy zcela jednoduše. Uvědomujeme si, že některé myšlenky mohou být pro obyčejného člověka zcela nové a některé se mohou jevit příliš radikální. Pro snadnější komunikaci však volíme co nejširší spektrum komunikačních kanálů. Zda lidé v naši činnosti rozpoznají prvky umění, to skutečně nevím. Spíše než o umění nám jde o atraktivitu sdělení. Snahu přiblížit lidem problémy tohoto světa a zároveň je vyzvat k jejich řešení.

> 11) Dobrá, děkuji ti za poskytnutí rozhovoru a na úplný konec je prostor pro cokoliv co by si rád sdělil ostatním, ale zatím to zde nezaznělo.

Nakonec bych také rád poděkoval za rozhovor. A rád vyzval každého, kdo bude mít zájem, aby se k nám přidal. Připomínky a postřehy jsou také vítané. Děkuji.

kontakt na skupinu usvitu@safe-mail.net

Následuje několik výtvorů z dílny USVITU:


This entry was posted in ANTIKAPITALISMUS, ROZHOVORY. Bookmark the permalink.