cista-alternativa.cz: Čistá města – špinavá předměstí

Většina lidí se jistě shodne na tom, že bychom měli usilovat o to, aby města nebyla zaplněna hromadami odpadků.  Shoda v tomto bodě však nemusí automaticky znamenat, že všichni mají stejný pohled na to, jaké metody při odstraňování odpadků z měst využít. Životní praxe jasně ukazuje, že zdaleka ne každý kdo usiluje o čistá města, zároveň usiluje také o čistotu mimoměstských oblastí. Následuje jeden popis konkrétního příkladu.

Na pražském Žižkově se nyní můžeme setkat s plakáty na odpadkových koších určených pro směsný odpad. Za instalací těchto plakátů stojí občanské sdružení Čistá města (o kterém však lze nalézt velmi málo informací a podobná kampaň tohoto sdružení byla již před třemi lety kritizována jako pochybná). Plakáty se svým obsahem snaží apelovat na udržování čistoty města. Tento cíl sám o sobě samozřejmě není špatný. Problém je však ve způsobu, kterým toho cíle má podle plakátů být dosaženo. Na jednom z nich je například zobrazena PET lahev a slupka od banánu. Tyto obrázky jsou doplněny nápisem „PATŘÍME SEM!“

Toto sdělení je neakceptovatelné a to z pochopitelného důvodu. Ani slupka ani PET lahev totiž nemá v koši na směsný odpad co dělat! Slupka je bioodpad a patří na kompost nebo do bioplynové stanice. PET lahev je zase plast a po té co doslouží, by měla být navrácena do procesu recyklace a přeměněna v užitečný produkt.

Je velmi nezodpovědné lidem říkat, aby veškerý odpad házeli do koše na „směsný komunál“, místo toho aby se propagovalo důsledné třídění a kompostování odpadu. Sebevětší apel na čistotu města se zdá být jen výkřikem pokrytectví, pokud tento apel vychází od lidí, kteří místo prevence, recyklace a kompostování pomáhají plnit skládky recyklovatelnými a kompostovatelnými materiály. Apelovat na lidi, aby neházeli PET lahve na ulici, ale do odpadkového koše možná vede k čistotě ulic ve městě. Současně to ale vede také k výraznému znečištění předměstí. Tam totiž jsou špinavé skládky, na které se sváží nevytříděný odpad.

Pokud usilujeme o čistá města, neměli bychom svůj pohled odvracet od toho, kde končí „nečistoty“, které vyvážíme z ulic. Při důsledném třídění a díky recyklaci se z „nečistot“ stávají nové využitelné věci. Při hromadění a míchání recyklovatelných složek v odpadkových koších se ale „nečistoty“ pouze převáží z center měst na předměstské skládky. Nečistoty v takovém případě nemizí, ale pouze se přesouvají z bodu „A“ do bodu „B“. Je to podobné asi jako když nezodpovědné děti zametají smetí z povrchu koberce přímo pod koberec. Koberec z vrchu pak možná vypadá úhledně. Pod jeho povrchem se ale hromadí mnoho nebezpečných nečistot podobně jako pod povrchem „rekultivované“ skládky, která „roste“ za čistým městem.

zpracoval: Lukáš Borl

převzato z http://cista-alternativa.cz/

This entry was posted in CO SE PÍŠE JINDE, EKOLOGIE, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY. Bookmark the permalink.