Zpráva o činnosti Asociace ALERTA v roce 2011

Následuje přehled aktivit Asociace ALERTA v roce 2011. Rok 2011 byl na aktivity bohatší než ten předchozí. Asociace ALERTA je sdružení, které v lednu 2009 založila skupina lidí z Litvínovska a Mostecka. Sdružení vzniklo jako regionální iniciativa, reagující na velkou koncentraci sociálních problémů na litvínovském sídlišti Janov. Od května 2010 se členská základna rozhodla nepůsobit již jen jako regionální skupina.


Od té doby působí i v jiných lokalitách s využitím stejných principů, prostředků a taktických postupů jako v předcházejícím období.

Asociace ALERTA nemá žádné vůdce ani hierarchickou strukturu. Naše asociace není napojena na žádné politické strany ani skupiny, které prosazují autoritářské či diskriminační ideologie. Členové a členky Asociace ALERTA nemají žádné politické ambice, neusilují o žádný podíl na moci v systému zastupitelské demokracie ani v jiných hierarchických systémech.

Asociace ALERTA věnuje velkou pozornost rozvoji sítě solidarity a podpoře odporu proti veškerým projevům nerovnosti, útlaku, vykořisťování nebo drancování přírody. Spolupracujeme proto s různými iniciativami, které se stejně jako ALERTA nespoléhají na prostředky státu a pomoc shora, ale jsou samosprávné, rovnostářské a organizované zdola. Asociace ALERTA je organizace s mnoha zájmy a širokým polem působnosti. Jako taková tedy vedle jednorázových aktivit rozvíjí i několik dlouhodobějších projektů postavených na kontinuální a systematické činnosti. Následuje seznam aktivit realizovaných v roce 2011

Kampaň za snižování produkce odpadu

V květnu 2011 Asociace ALERTA zahájila kampaň za snižování produkce odpadu. S odpady souvisejí komplikované problémy, které nelze vyřešit v krátkodobém horizontu. Kampaň proto vnímáme jako dlouhodobý projekt, ve kterém různé aktivity plynule navazují na sebe v rámci kontinuálního procesu. Jmenujme nyní některé, které byly již realizovány.

Důležitou částí kampaně je publikační a vzdělávací činnost. Ta je zaměřena především na šíření informací o odpadové problematice a o možných alternativách ke stávajícímu odpadovému hospodářství. Informace jsou šířeny v různé formě na různých místech. ALERTA například vydala několik letáků. Ty se zabývají propagací komunitního kompostování, systémů mechanicko-biologické úpravy odpadů a také radami, jak účinně předcházet vzniku odpadu v rámci spotřebitelské volby při nakupování. Byl také vydán plakát vyjadřující nesouhlas s plánem vystavět spalovnu komunálního odpadu v Komořanech. Ten byl masivně vylepován v ulicích Mostu, Horního Jiřetína, Litvínova, České Třebové a několika dalších měst. Cílům kampaně byl věnován prostor i v několika číslech zpravodaje Hlas ulice. Všechny zmíněné materiály jsou, vedle tištěné verze, k dispozici i v PDF verzi na webu. Tam je možné si je stáhnout, vytisknout, namnožit a rozšířit.

Místem, kde je kampaň propagována, jsou především ulice. Zde bylo vedle plakátů rozvěšeno i několik desítek velkoplošných bannerů s různými motivy.

Prostor ulic byl využit také v rámci kreativní akce, nazvané PĚSTUJME KVĚTINY, NE SKLÁDKY A SPALOVNY. Tuto akci realizovali aktivisté a aktivistky několik dnů před ScreamFestem. Kreativním způsobem se pokusili(y) poukázat na problematiku produkce odpadu a jeho následného skládkování a spalování ve spalovnách. Během akce byly v ulicích Mostu a Ústí nad Labem nainstalovány květiny zasazené v květináčích vyrobených z komunálního odpadu (staré vysavače, varné konvice, boty atd.). Ke květináčům byl přiložen text, který poukazoval na problematiku skládkování a spalování.

Další kreativní akce proběhla v ulicích Prahy, kde byly nainstalovány bedýnky s bioodpadem. U nich byly různé vzkazy poukazující na to, že bioodpad jako zemědělsky využitelná surovina by neměla končit na skládce, ale měla by být zpracována v kompostárnách.

ALERTA také několikrát využila veřejný prostor k organizaci shromáždění. První proběhlo v Mostě na Prvním náměstí a druhé den po té v Ústí nad Labem na Lidickém náměstí. Obě shromáždění měla happeningovou formu a byla protestem proti plánované výstavbě spalovny odpadu v Komořanech. Vedle informačních materiálů akce nabízela i kulturní program, v rámci kterého vystoupili dva folkoví umělci – Tom 77 a Dáša fon fl’aša.

Další podobnou akcí byl ScreamFest, který proběhl v Mostě 17.9.2011. Tato akce měla celodenní program rozdělený do několika na sebe navazujících částí. První byl protestní festival v parku. Zde zahrály soundsystemy, folkové soubory, byl zde informační stánek a probíhalo několik workshopů, zaměřených na svépomocnou recyklaci z papíru, tetrapacků, plastů atd. Druhou částí byl protestní karnevalový průvod centrem Mostu. Završením celé akce byl večerní koncert, kde vystoupily hardcoreové kapely, dále básnířka a nejrůznější Dj´s.

Další oblastí naší kampaně je podpora svépomocných a samosprávných projektů. Jedním z nich je projekt komunitní kompostárny, vznikající na okraji Mostu. Na podzim roku 2011 zde byl získán ke správě pozemek, který od jara 2012 bude sloužit ke svážení bioodpadů z několika panelových domů. Konec roku 2011 se tedy nesl v duchu příprav na zřízení komunitní kompostárny. Tento projekt by měl fungovat naprosto nezávisle na státu a komunální zastupitelské politice. Základy projektu bude tvořit svépomoc, kooperace a samospráva.

Demonstrace, blokády a veřejné protesty

Asociace ALERTA věnuje část své pozornosti veřejným protestům, které považujeme za legitimní nástroj pro pozitivní společenské změny. V roce 2011 naše asociace realizovala několik protestů. Některé pak ve spolupráci s jinými skupinami.

Protest proti rasismu a sociálnímu vyloučení

V sobotu 1.10.2011 Asociace ALERTA společně s Iniciativou NE rasismu (INR) a s pražskou skupinou Skutečná demokracie teď (SDT) pořádala na Palackého náměstí v Praze protest proti rasismu a sociálnímu vyloučení. Na náměstí se postupně sešlo kolem 80 lidí, pro které byl připraven stánek s různými tiskovinami i benefičními materiály. V průběhu akce bylo přečteno několik projevů a také byl poskytnut prostor pro vyjádření přítomných. Během akce došlo k několika „slovním přestřelkám“ s varnsdorfským obyvatelstvem, které se zde sešlo společně s několika neonacisty a neonacistkami z okruhu Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS). Reportáž a fotografie z akce jsou → ZDE ←

Chudí se perou, mocní se smějí

Zhruba 60 lidí se sešlo v neděli 9.10.2011 na pražském Palackého náměstí, aby vyjádřilo svou nespokojenost a diskutovalo o sociální situaci na severu Čech a na dalších místech. Akce, která nesla název, Chudí se perou mocní se smějí, byla reakcí na eskalaci napětí v několika severočeských městech a snahou o pojmenování skutečných příčin tamních problémů. Shromáždění bylo svoláno několika kolektivy a organizacemi. Vedle Asociace ALERTA to byla Iniciativa Ne rasismu (INR), pražská skupina Skutečné demokracie teď (SDT) a kolektiv Voice of AnarchoPacifism (VAP). Reportáž a fotografie z akce jsou → ZDE ←

Demonstrace proti dovozu odpadu

Ve středu 7.12.2011 v odpoledních hodinách proběhla první ze dvou naplánovaných demonstrací, které jsou reakcí na dovoz nebezpečného odpadu na Mostecko a na pochybné schvalovací postupy, kterých se účastnilo i zastupitelstvo Litvínova. Reportáž a fotografie z akce jsou →ZDE←

Demonstrace proti dovozu odpadu a proti porušování lidských práv

V sobotu 10.12.2011 proběhl v Litvínově druhý protest proti dovozu nebezpečného odpadu na litvínovskou skládku Celio a.s. a proti jeho spalování v čížkovické cementárně Lafarge. Akce byla zároveň pojata jako protest proti porušování lidských práv v souvislosti s kauzou ostravských kalů. Reportáž a fotografie z akce jsou → ZDE ←

→ Blokáda na Šumavě

V červenci 2011 Asociace ALERTA na webu zveřejnila Výzvu k podpoře blokády na Šumavě. V té době docházelo v Národním parku Šumava k těžbě dřeva v tzv. bezzásahové zóně. Několik lidí kolem Asociace ALERTA proto podpořilo nenásilnou blokádu těžby a nyní čelí stíhání ze strany státních orgánů.

Přednášky a workshopy

I v roce 2011 Asociace ALERTA podporovala přednáškovou činnost s různou tématikou. Vedle realizování přednášek přímo členy a členkami asociace se zaměřujeme také na podporu přednášejících lidí z jiných organizací a skupin, případně jedinců působících individuálně bez organizační příslušnosti. Mezi přednáškami, které v roce 2011 realizovali, nebo pomáhali realizovat lidé z Asociace ALERTA, byly přednášky na tato témata:

CO JE SQUATTING A KDO JSOU SQUATTEŘI

BOJ ZA OSVOBOZENÍ ZVÍŘAT: ANTIKAPITALISTICKÁ PERSPEKTIVA → info ZDE:

→HISTORIE, TEORIE A PRAXE ORGANIZACE MUJERES LIBRES (SVOBODNÉ ŽENY)

→JAK REAGOVAT NA SEXUÁLNÍ NÁSILÍ → info ZDE:

Tyto přednášky proběhly na různých místech v ČR a to např. v Plzni, České Třebové, Litvínově, Brně a Ústí nad Labem.

Mobilní kino

Asociace ALERTA i v roce 2011 pokračovala s provozem Mobilního kina na různých místech v Česku a na nově také na Slovensku. Mobilní kino je kulturně-vzdělávací projekt, který se zaměřuje na promítání filmů s politickou, historickou, sociologickou, ekologickou a jinou sociální tématikou. Součástí provozu kina je vždy také poskytování prostoru pro diskuzi nad promítanými filmy a poskytování možnosti podílet se na dalších aktivitách. Kino není vázané na jedno konkrétní místo či prostor, ale je v neustálém pohybu mezi různými prostory, městy, lokalitami.

Informace o plánovaných či proběhlých promítáních Mobilního kina jsou v sekci AKCE na našem webu. V roce 2011 Mobilní kino nejčastěji promítalo v Mostě a v Ústí nad Labem. Promítalo se ale také v České Třebové, Litvínově, Lounech, nebo ve slovenských městech Žilina a Sereď.

Zpravodaj Hlas ulice

V roce 2011 Asociace ALERTA pokračovala také s vydáváním zpravodaje Hlas ulice. Tento zpravodaj vychází od května 2010 v nákladu 200 – 600 ks. Tento nepravidelně vycházející list si klade za cíl šířit informace o iniciativách zrozených a probíhajících v ulicích měst, ve kterých žijeme a trávíme čas. Snaha informovat o dění v ulicích pramení z potřeby redakce vstupovat do veřejného prostoru, který lidé sdílejí a dávat mu jiný rozměr než ten, který mu dává individualistická, odcizená a konzumní společnost. Redakce Hlasu ulice věří, že jedním ze smyslů ulic a jiných veřejných míst je, aby sloužily jako prostor k setkávání lidí, k rozkvétání jejich kultury, politiky a k upevňování společenských vazeb. Právě proto redakce na stránkách zpravodaje informuje o zajímavostech, které s tím souvisí. V roce 2011 bylo vydáno 5 čísel Hlasu ulice. Stáhnout v je PDF je možné → ZDE ←

Další publikační činnost

Vedle zpravodaje Hlas ulice Asociace ALERTA v roce 2011 vydala i několik dalších publikací. Následuje jejich seznam s odkazy ke stažení. Kopírování a šíření je vítané!

CO JE SOCIÁLNÍ EKOLOGIE – Murray Bookchin…Text od amerického sociálního ekologa.

EKOLOGIE A PRŮMYSL: PŘÁTELÉ NEBO NEPŘÁTELÉ?…Kratší text od Murray Bookchina v letákové podobě.

MOST POTŘEBUJE KOMPOSTÁRNY, NIKOLIV SPALOVNU…Leták vysvětlující důvody proč je potřeba v Mostě zřídit městské kompostárny.

NENAKUPUJME ODPADY…Leták o tom jak snížit produkci odpadu v souvislosti s nákupním procesem.

TEZE O SOCIÁLNÍ A HLUBINNÉ EKOLOGII – Janet Biehl…Srozumitelný popis rozdílů mezi dvěma pohledy na ekologii.

22. VÝROČÍ PŘECHODU Z BLÁTA DO LOUŽE…Text připomínající 22. výročí ekologických demonstrací v Teplicích a reagující na dovoz a spalování nebezpečného odpadu v na severu Čech.

PROČ DNES DEMONSTRUJEME V LITVÍNOVĚ … Leták rozdávaný 7.12. a 10.12.2011 na demonstracích proti dovozu nebezpečného odpadu do Litvínova.

VZDORUJ NEONACISMU! VZDORUJ ANTISOCIÁLNÍM VLÁDNIM REFORMÁM! VZDORUJ KAPITALISMU!…To jsou jasná a výstižná sdělení několika plakátů vydaných Asociací ALERTA. Plakáty ke stažení → ZDE ←

Sport a volnočasové aktivity

Asociace ALERTA i v roce 2011 realizovala Dětsky den plný zábavy, spolupráce a tvořivosti. Tentokrát se dětský den organizoval mezi paneláky města Most, a to s aktivní účastí přátel z Prahy a Ústí nad Labem. Celá událost začala v sobotu 4.6.2011 za účasti zpěvačky Frapuchinko. Každý se během Dětského dne věnoval tomu, co ho naplňovalo. Někdo soutěžím, někdo malování nebo zpěvu a někdo relaxaci či diskuzím o neautoritářské výchově i jiných tématech. Dětský den byl spojen také s eko-výchovou ve formě her. Reportáž a fotky z akce jsou → ZDE ← a video z akce je → ZDE ←

V roce 2011 Asociace ALERTA také experimentovala novými druhy akcí, jako jsou pravidelné Cyklovýlety nebo příležitostné pěší výlety spojené s grilováním veganských dobrot. Tyto aktivity se ale prozatím nesetkaly s příliš velkou odezvou. Nicméně i do budoucna plánujeme se jim věnovat a obohatit je o nové nápady.

Webové stránky

Asociace ALERTA již od svého založení provozuje webové stánky alerta.cz. Na alerta.cz informujeme jak o činnosti asociace, tak o činnosti spřátelených skupin a organizací. Zpravodajství je doplňováno o kritické analýzy společenských poměrů a událostí i rozhovory se zajímavými osobnostmi. ALERTA poskytuje po předchozí domluvě prostor na webu i lidem, kteří nejsou sdruženi v naší asociaci.

Během roku 2011 došlo k úpravám vzhledu webu a zvýšila se intenzita aktualizací. S těmito změnami vzrostl také počet návštěv webu. Z několika stovek návštěv týdně na začátku roku se ke konci roku zvýšila návštěvnost na několik tisíc návštěv týdně.

Podpora aktivit ostatních skupin

Vedle akcí organizovaných pod hlavičkou Asociace ALERTA se někteří z nás účastnili také aktivit jiných skupin a organizací.

1.5.2011 několik členek a členů asociace ALERTA  svou účastí podpořilo tradiční prvomájové shromáždění na Střeleckém ostrově v Praze. Společně s ostatními jsme si tak připoměli historii bojů za kratší pracovní dobu a vyjádřili potřebu pokračovat v boji proti námezdnímu otroctví a proti kapitalismu, který jej plodí. Text projevu, který jeden z nás připravil a přečetl je → ZDE ←

V březnu jsme se zúčastnili blokády neonacistického pochodu Novým Bydžovem.

Někteří z nás v červnu podpořili také protesty dopraváků a říjnový Pochod nespokojenosti v Plzni. Zde byl přečten také náš projev. Reportáž s projevem je → ZDE ←

Ve Varnsdorfu se 24.9.2011 opět konalo veřejné shromáždění, a stejně jako několik předchozích, pod vedením známého podvodníka, rasisty a exhibicionisty Lukáše Kohouta. Na základě předešlých zkušeností  proto ve varnsdorfských ubytovnách byl zorganizován program pro děti. Šlo o pokus jak zmírnit napětí, jež vyvolávají rasistické pochody, které v minulosti měly dokonce i pogromistické tendence. Akci s programem pro děti aktivně podpořilo několik lidí z Asociace ALERTA. Bližší informace → ZDE ←

Iniciativa Ne rasismu (INR) organizovala 17.11.2011 v ulicích Prahy shromáždění, které reagovalo na pochod svolaný známými osobnostmi neonacistického a neofašistického hnutí. Asociace ALERTA shromáždění podpořila aktivní účastí a projevem, který přečetl náš člen. Projev a fotografie jsou → ZDE←

Shrnutí a plány

Je evidentní, že v roce 2011 Asociace ALERTA udělala mnoho kvantitativních a kvalitativních kroků. Tyto kroky se týkají jak jednotlivých aktivit a směřování asociace, tak členské základny i rozrůstající se sítě sympatizantů a sympatizantek. V následujícím období se Asociace ALERTA bude snažit pokračovat v nastaveném kurzu.

 

Ů

This entry was posted in NEZAŘAZENÉ, VŠECHNY PŘÍSPĚVKY. Bookmark the permalink.